Úvodní stránka» Obchodní a reklamační podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém e-shopu Ledy.cz

I. Obecné podmínky reklamace

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  • Na e-mailovou adresu společnosti Fortissimo Prague provozující e-shop Ledy.cz (Kontakty).
  • Poštou na adresu provozovatele.
  • Řešit v sídle naší společnosti

1. Kupující je povinen uvést:

  • Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)
  • Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
  • Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a doklad o zaplacení)

2. Povinnosti prodávajícího:

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může slouží zároveň jako záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane novou fakturu. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě této faktury.

b) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)

- neodborným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s účelem věci

- zboží bylo poškozeno živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

3. Reklamační podmínky

Reklamace se vyřizují pouze v sídle naší společnosti (Kontakty)

4. Závěrečná ustanovení

Všechna práva a povinnosti se řídí platnými právními předpisy.

III. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují informace zásilkové službě, které jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Fortissimo Prague. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

 

Nákupní košík

 

Žádné zboží v košíku.

Nejprodávanějíší zboží